Venta http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/99/all ca Telèfon de Audioconferència amb bluetooth KONFTEL 55W http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-audioconferencia-bluetooth-konftel-55w <p>Els models de tel&egrave;fons per <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/telefons-daudioconferencia-barcelona-polycom-konftel">audioconfer&egrave;ncia</a> Konftel 55 i Konftel 55W formen una s&egrave;rie senzilla i vers&agrave;til d&#39;equips d&#39;audioconfer&egrave;ncia amb un so incre&iuml;blement n&iacute;tid gr&agrave;cies a la tecnologia patentada d&#39;&agrave;udio OmniSound HD.</p> <p>La s&egrave;rie KONFTEL 55 consta de 2 models de tel&egrave;fons per teleconfer&egrave;ncies i web.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/teleconferencia-konftel-55W.jpg" alt="Teleconferència KONFTEL 55W" title="Teleconferència KONFTEL 55W" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/audioconferencia-konftel-reunion.jpg" alt="Detall reunió conferència KONFTEL" title="Detall reunió conferència KONFTEL" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-audioconferencia-konftel-55W.jpg" alt="Telèfon d&#039;audioconferència KONFTEL 55W" title="Telèfon d&#039;audioconferència KONFTEL 55W" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-audioconferencia-bluetooth-konftel-55w" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Audioconferencia Konftel Fri, 04 Dec 2015 09:23:42 +0000 TS 454 at http://www.ts-telecon.es Venda de centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-centraleta-alcatel-ominipcx-office-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel Ominipcx Office (OXO) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Centraleta telefònica per a noves oficines </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Fundaci&oacute; ubicada a Barcelona est&agrave; interessada en la compra d&#39;una centraleta telef&ograve;nica per a unes noves instal&middot;lacions que entraran en funcionament en les pr&ograve;ximes setmanes.</p> <p>Per aquest motiu, es posen en contacte amb el departament comercial de Telecon Sistemes. El nostre comercial assessora al client en base a les necessitats que exposa i concerta una visita a la instal&middot;lacions per valorar l&#39;estat de les mateixes i seleccionar amb m&eacute;s fonament la centraleta telef&ograve;nica que m&eacute;s li podria interessar.</p> <p>Es tracta d&#39;un centre amb diversos despatxos i infraestructura de xarxa pr&egrave;via. El client comenta la possibilitat d&#39;ampliaci&oacute; en un futur tant en funcionalitats com en extensions, requisit que es tindr&agrave; en compte en la proposta incloent una centraleta que permeti escalabilitat en funcionalitats i extensions.</p> <p>Amb tota la informaci&oacute; recopilada, el nostre comercial elabora una proposta en qu&egrave; inclou la venda d&#39;una centraleta Alcatel OmniPCX (OXO) amb les extensions necess&agrave;ries per a la posada en marxa del centre i amb opci&oacute; a ampliar el nombre de les mateixes en els successius mesos .</p> <p>A m&eacute;s s&#39;inclou un contracte de manteniment de la centraleta que cobreix les necessitats de suport t&egrave;cnic que el client desitjava.</p> <p>Se li presenta la proposta al client i aquest l&#39;accepta tancant la venda de la centraleta satisfactoriment.</p> <p>S&#39;estableix un dia per dur a terme la instal&middot;laci&oacute;. Els nostres t&egrave;cnics es desplacen i connecten la nova centraleta Alcatel OXO a la infraestructura existent. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen les proves pertinents per confirmar que tot funcioni correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Venda de centraleta Alcatel amb instal·lació, configuració i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-omnipcx-office_1.jpg?1427793801" /> </div> </div> </div> Venda Centraletes Alcatel Barcelona Tue, 07 Apr 2015 07:58:11 +0000 TS 427 at http://www.ts-telecon.es Venda i instal·lació de centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Comprar centraleta per a noves oficines d&#039;empresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Buffet d&#39;advocats amb oficines a Barcelona es posa en contacte amb Telecon Sistemes causa que necessiten comprar una centraleta per als seus nous despatxos.</p> <p>El client comenta amb el nostre departament comercial la forma de treball i necessitats que tindran pel que fa a telefonia. A les noves oficines hi ha una infraestructura pr&egrave;via de manera que nom&eacute;s caldr&agrave; contemplar la venda, connexi&oacute; i configuraci&oacute; de la centraleta.</p> <p>En base a les converses mantingudes es prepara una oferta que contempla la venda d&#39;una centraleta Alcatel OXO amb suficients extensions per a tots els despatxos i funcionalitats requerides pel client com per exemple el contestador.</p> <p>S&#39;acompanya la venda de la centraleta telef&ograve;nica amb un contracte de manteniment Inoffice que els permet disposar d&#39;assist&egrave;ncia t&egrave;cnica durant l&#39;horari laboral, incloent-hi el suport telef&ograve;nic, despla&ccedil;aments i substituci&oacute; de peces.</p> <p>El client accepta la proposta i s&#39;estableix un dia per a la instal&middot;laci&oacute; de la central previ a la data de trasllat del personal als seus respectius despatxos.</p> <p>Es desplacen els nostres t&egrave;cnics per instal&middot;lar la centraleta Alcatel OXO i es connecta a la xarxa del despatx. Es configura en base a les necessitats del client i es realitzen proves per confirmar que tot funciona correctament.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta instal·lada, configurada i funcionant correctament. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal d&#039;una centraleta Alcatel OXO" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo-frontal_3.jpg?1425989141" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Mon, 16 Mar 2015 09:31:37 +0000 TS 422 at http://www.ts-telecon.es Centraleta Virtual a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona <p>En Telecon Sistemas a m&eacute;s de la venda, reparaci&oacute; i manteniment de centraletes f&iacute;siques oferim als nostres clients una nova soluci&oacute; de centraleta virtual.</p> <p>De la mateixa manera que passa en moltes altres solucions, la centraleta virtual al n&uacute;vol &eacute;s una excel&middot;lent opci&oacute; per a molts clients.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/centraleta-virtual-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Lloguer Centraletes Videoconferencia Audioconferencia Gravació de trucades VOIP Empreses Barcelona Fri, 13 Mar 2015 10:22:56 +0000 TS 421 at http://www.ts-telecon.es Alcatel Temporis IP150 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150 <p>El <strong>Alcatel Temporis IP150</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon compacte i complet que suporta el protocol SIP de VoIP.</p> <p>Disposa d&#39;interessants caracter&iacute;stiques per complir les diverses necessitats la seva empresa:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Instal·lacions Telefons Sobretaula IP VOIP Alcatel Mon, 02 Mar 2015 08:33:39 +0000 TS 414 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel temporis 580 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580 <p>El <strong>Alcatel Temporis 580</strong> &eacute;s un excel&middot;lent terminal dins de la l&iacute;nia de tel&egrave;fons Alcatel Home &amp; Business phones amb completes funcionalitats per cobrir les necessitats del seu negoci.</p> <p>Sobresurt per nombroses caracter&iacute;stiques que cobreixen els requisits de la gran majoria d&#39;usuaris. Entre elles destaquen:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-Temporis-580.jpg" alt="Imatge del telèfon amb cable professional Alcatel Temporis 580" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-temporis-580" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Telefons Sobretaula Alcatel Barcelona Tue, 24 Feb 2015 10:44:16 +0000 TS 407 at http://www.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons Alcatel IP Touch 4018 a Blanes http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-alcatel-ip-touch-4018-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i programació de 3 telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a la poblaci&oacute; de Blanes (Girona) sol&middot;licita al departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas la venda i instal&middot;laci&oacute; de 3 tel&egrave;fons IP del model Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres unitats d&#39;aquest model per&ograve; necessita m&eacute;s per ampliaci&oacute; de personal. Se&#39;ls facilita un pressupost de venda i un cop aprovat, un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per a procedir a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;instal&middot;len els tres tel&egrave;fons en les ubicacions sol&middot;licitades i es realitza la programaci&oacute; pertinent dels tel&egrave;fons i les extensions en la centraleta Alcatel d&#39;acord a les peticions del client.</p> <p>En darrer lloc, es realitzen les proves necess&agrave;ries per confirmar el correcte funcionament dels tres tel&egrave;fons i s&#39;explica als usuaris dels mateixos el seu funcionament i opcions: agenda, repetici&oacute; de trucada, acc&eacute;s a la b&uacute;stia, tecles programables, etc.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018_0.jpg?1424338810" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons IP Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:15:57 +0000 TS 404 at http://www.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons sense fil Siemens Gigaset a Girona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-sense-fil-siemens-gigaset-girona-0 <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2009/12 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Girona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de 4 telèfons sense fil DECT Siemens Gigaset SL37 i configuració de la centraleta amb les respectives llicències </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la venda d&#39;accessoris amb seu a Girona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas degut a que necessiten instal&middot;lar uns tel&egrave;fons sense fil a les seves oficines.</p> <p>En base a la centraleta que tenen i les necesiades dels usuaris, nostre comercial li recomana el model Siemens Gigaset SL37.</p> <p>Inicialment s&oacute;n necessaris a 4 tel&egrave;fons, per&ograve; hi ha previsi&oacute; d&#39;ampliar el nombre en un futur. Per aquest motiu s&#39;opta per adquirir un pack de 10 llic&egrave;ncies que s&oacute;n necess&agrave;ries m&eacute;s dels tel&egrave;fons.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost de venda dels tel&egrave;fons Siemens, es procedeix a l&#39;enviament dels terminals a l&#39;empresa. Quan aquests s&oacute;n rebuts el client avisa al nostre departament t&egrave;cnic.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics, configura la centraleta de forma remota amb les noves llic&egrave;ncies i d&oacute;na instruccions al client sobre com procedir amb els terminals.</p> <p>Finalment, es realitzen proves per confirmar que tots els tel&egrave;fons funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/venda-telefon-sense-fil-dect-alcatel-panasonic-siemens">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre els tel&egrave;fons sense fil Siemens</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons Siemens instal·lats i centraleta configurada amb nous terminals </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de telèfon sense fil Siemens Gigaset SL37 amb supletori" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-inalambrico-siemens-gigaset-sl-37-supletorio.jpg?1424251868" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons Sense fil Siemens Fri, 20 Feb 2015 09:06:24 +0000 TS 403 at http://www.ts-telecon.es Actualització CPU en centraleta Alcatel OXO a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/actualitzacio-cpu-centraleta-alcatel-oxo-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centralita Alcatel OXO </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Actualització de la CPU en centraleta OXO a l&#039;última versió </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de viatges amb oficines a Barcelona, contacta amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per que necessita contractar un operador SIP per a la seva empresa i segons li han informat no &eacute;s possible amb la versi&oacute; actual de la seva centraleta Alcatel OXO.</p> <p>Des del servei t&egrave;cnic es confirma aquesta informaci&oacute; i s&#39;acorda passar al client un pressupost que inclogui la nova CPU aix&iacute; com un nou SAI que permeti mantenir el subministrament el&egrave;ctric suficient temps en cas de problemes el&egrave;ctrics.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a les oficines del client i inicia el proc&eacute;s d&#39;instal&middot;laci&oacute; i configuraci&oacute;:</p> <ul> <li> Connexi&oacute; de la centraleta Alcatel OXO al nou SAI.</li> <li> C&ograve;pia de seguretat de la base de dades de l&#39;actual centraleta.</li> <li> Substituci&oacute; de l&#39;antiga CPU per la nova Power CPU.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; del programari necessari per al funcionament de la centraleta.</li> <li> Importaci&oacute; de l&#39;antiga base de dades sobre el nou sistema.</li> <li> Amb aquest proc&eacute;s el client ja disposa de l&#39;&uacute;ltima versi&oacute; de CPU en el seu centraleta Alcatel que a m&eacute;s de permetre treballar amb un operador SIP, s&#39;amplia el nombre i la gamma de terminals compatibles amb la centraleta i millora el rendiment general de la mateixa.</li> </ul> <p>Finalitzat el proc&eacute;s d&#39;actualitzaci&oacute; del sistema, es realitzen les proves pertinents per confirmar que la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica funciona correctament amb les mateixes funcionalitats i configuracions que tenien a la centraleta.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-centraletes-telefoniques-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instal&middot;laci&oacute; de centraletes Alcatel.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Alcatel OXO actualitzada a l&#039;última versió Power CPU </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Alcatel OXO de projecte d&#039;actualització a Power CPU" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-alcatel-oxo_0.jpg?1421412372" /> </div> </div> </div> Manteniment Venda Instal·lacions Centraletes Alcatel Barcelona Fri, 23 Jan 2015 10:41:44 +0000 TS 355 at http://www.ts-telecon.es