GN Netcom http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/76/all ca Reparació Centraleta Netcom Neris 2 IP a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-netcom-neris-2-ip-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Restablir la comunicació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx jur&iacute;dic d&#39;advocats de Barcelona contacta amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas per informar d&#39;una avaria telef&ograve;nica a l&#39;empresa i la necessitat de reparaci&oacute; de la seva centraleta Netcom Neris.</p> <p>El client comenta que de sobte es van quedar sense l&iacute;nia, i que des de llavors no poden ni fer ni rebre trucades.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemas es despla&ccedil;a al despatx d&#39;advocats per revisar la centraleta digital Netcom Neris 2 IP i la resta de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>Des d&#39;un primer moment, el nostre t&egrave;cnic detecta un problema en el SAI (equip connectat entre la xarxa el&egrave;ctrica i la centraleta, que ofereix un marge de temps de per evitar que la centraleta es vegi afectada per interrupcions del subministrament el&egrave;ctric).</p> <p>El SAI no mostra cap tipus d&#39;activitat, els leds estan apagats, indicatiu que podria estar avariat.</p> <p>Es procedeix a reconnectar la centraleta telef&ograve;nica directament a la xarxa el&egrave;ctrica sense passar per el SAI, i es realitzen proves tant de veu com de l&#39;alarma que tenen connectada al despatx. Els resultats s&oacute;n correctes, per la qual cosa confirma que ja funciona amb normalitat.</p> <p>Finalment, es realitza la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un nou SAI en substituci&oacute; del avariat, per acabar d&#39;assegurar les comunicacions telef&ograve;niques en cas de tall de llum.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de Centraleta Telefònica Netcom Neris 2 IP" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/reparacion-centralita-digital-netcom-neris-2-IP.jpg?1422435624" /> </div> </div> </div> Reparacio SAI Centraletes GN Netcom Barcelona Tue, 03 Feb 2015 11:24:25 +0000 TS 374 at http://www.ts-telecon.es Reparació de centraleta telefònica Netcom bàsica 4/8 a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/reparacio-centraleta-telefonica-netcom-basica-48-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta telefònica Netcom bàsica 4/8 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Reparació de centraleta telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada a la fabricaci&oacute; industrial i ubicada a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per comunicar que tenen problemes telef&ograve;nics en el seu Centraleta Netcom b&agrave;sica 4/8 tant al rebre com realitzar trucades.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic es despla&ccedil;a a l&#39;empresa per revisar la centraleta i reprodueix el problema durant les proves.</p> <p>Tot i que inicialment s&#39;estudiava la possibilitat que fos un error a la placa de l&iacute;nies, durant els test de la instal&middot;laci&oacute; es comprova que hi ha un problema de p&egrave;rdua de senyal en el cablejat.</p> <p>Amb aix&ograve;, es procedeix a realitzar una revisi&oacute; exhaustiva del cablejat de xarxa que connecta amb la centraleta telef&ograve;nica, es comprova que hi ha un tram en qu&egrave; est&agrave; defectu&oacute;s i que el senyal es perd en passar per aquest punt.</p> <p>Amb aquesta informaci&oacute; el nostre t&egrave;cnic procedeix a realitzar la substituci&oacute; del cable afectat per un de nou, solucionant els problemes de senyal.</p> <p>A continuaci&oacute;, es realitzen les proves de funcionament de la centraleta Netcom i es confirma que tot funciona correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei t&egrave;cnic per a centraletes Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 3 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Centraleta telefònica Netcom Bàsica 4/8 funcionant </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de centraleta Netcom bàsica 4/8" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Centralita-netcom-Basica-4-8.jpg?1421919373" /> </div> </div> </div> Reparacio Centraletes GN Netcom Barcelona Fri, 23 Jan 2015 11:27:03 +0000 TS 357 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació SAI 700va a centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-sai-700va-centraleta-telefonica-netcom-neris-2-ip-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Centraleta telefònica Netcom Neris 2 IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;un SAI de 700va </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Despatx d&#39;advocats localitzat a Barcelona es posa en contacte amb el departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas pel fet que han tingut problemes de talls de llum que afecten el funcionament del seu centraleta Netcom Neris 2 IP.</p> <p>Segons sembla en ocasions es tallen les comunicacions, i com el propi usuari comenta, sembla ser degut a problemes amb el subministrament el&egrave;ctric.</p> <p>Per solucionar aquest problema amb els talls d&#39;energia el&egrave;ctrica, des Telecon Sistemes s&#39;indica que la soluci&oacute; passa per la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un SAI (Sistema d&#39;alimentaci&oacute; ininterrompuda).</p> <p>Mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; del SAI, el client aconsegueix un sistema que li proporciona energia el&egrave;ctrica als equips que tingui connectats per un temps limitat per evitar p&egrave;rdua de comunicacions (en el cas concret de la centraleta telef&ograve;nica) durant un tall de llum.</p> <p>El nostre t&egrave;cnic li realitza diverses preguntes en relaci&oacute; als problemes dels talls de llum (temps de durada, freq&uuml;&egrave;ncia i altres) i tamb&eacute; sobre la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica que tenen configurada.</p> <p>Amb aix&ograve; es confirma la necessitat d&#39;instal&middot;lar un nou SAI. D&#39;acord a la central connectada i la instal&middot;laci&oacute; el&egrave;ctrica s&#39;estima suficient un 700va.</p> <p>Un cop aprovat el pressupost, el nostre t&egrave;cnic concerta una visita amb el client per a procedir a la instal&middot;laci&oacute; del SAI.</p> <p>En la instal&middot;laci&oacute; es connecta el SAI entre la centraleta i la xarxa el&egrave;ctrica, a continuaci&oacute; es realitzen les proves de funcionament de totes les parts (centraleta telef&ograve;nica Netcom Neris 2 IP, SAI i comunicacions), les proves ens serveixen per confirmar que el sistema de telefonia funcionar&agrave; en cas d&#39;interrupci&oacute; del subministrament el&egrave;ctric.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el sevei t&egrave;cnic per a centraletes Netcom Neris.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 hora (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> SAI 700va instal·lat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge Centraleta digital Netcom Neris 2" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/centralita-digital-netcom-neris-2-IP.jpg?1421925372" /> </div> </div> </div> Instal·lacions SAI Centraletes GN Netcom Barcelona Fri, 23 Jan 2015 11:17:47 +0000 TS 356 at http://www.ts-telecon.es Auriculars per telèfons fixos, sense fils. Plantronics Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/auriculars-telefons-fixos-sense-fils-plantronics-barcelona <p>A&nbsp;Telecon Sistemes som experts en els <strong>auriculars per tel&egrave;fons fixos </strong>i sense fil empresarials.</p> <p>A m&eacute;s d&#39;oferir un cat&agrave;leg d&#39;auriculars empresarials de les marques Plantronics i GN Netcom,&nbsp;realitzem la consultoria necess&agrave;ria per triar els auriculars que es requereixin en cada cas.</p> <p>Dins del nostre cat&agrave;leg d&#39;auriculars empresarials tenim tant <strong>auriculars per a tel&egrave;fons sense fils</strong> com per a tel&egrave;fons fixos, entre alguns dels models que disposem estan:</p> <div class="field field-type-viewfield field-field-vista-productos"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="view view-Productos view-id-Productos view-display-id-page_2 view-dom-id-1"> <div class="view-content"> <table class="views-table cols-2"> <thead> <tr> <th class="views-field views-field-title"> </th> <th class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd views-row-first"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540">Auriculars Plantronics CS540</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-cs540" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/Auriculares-Plantronics-CS540.jpg" alt="Auriculars Plantronics CS540" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="even"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/auricular-plantronics-cs60">Auricular Plantronics CS60</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/auricular-plantronics-cs60" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/plantronics-cs60-web.jpg" alt="Plantronics CS60" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> <tr class="odd views-row-last"> <td class="views-field views-field-title"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-savi-700-740">Auriculars Plantronics Savi 700-740</a> </td> <td class="views-field views-field-field-imagen-producto-fid"> <a href="/ca/producte/auriculars-plantronics-savi-700-740" class="imagecache imagecache-Scale_90 imagecache-linked imagecache-Scale_90_linked"><img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_90/productos/plantronics-savi-740-web.jpg" alt="Plantronics Savi 740" title="" class="imagecache imagecache-Scale_90" width="90" height="90" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/index-productes/auriculars-telefons-fixos-sense-fils-plantronics-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Auriculars GN Netcom Plantronics Grup Telecon Barcelona Mon, 10 Mar 2014 08:41:13 +0000 TS 213 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Netcom Neris http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris <p>En Telecon Sistemes per a la gamma de sistemes de telefonia Netcom oferim servei t&egrave;cnic a Barcelona i <strong>reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Netcom Neris</strong>, aquests sistemes de telefonia es basen en 4 models de centraletes neris:</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-netcom-neris" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Empreses GN Netcom Grup Telecon Barcelona Thu, 06 Mar 2014 11:03:19 +0000 TS 208 at http://www.ts-telecon.es Trasllat de centraletes telefòniques a Barcelona, Espanya http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya <p>En Telecon Sistemes com especialistes en solucions de comunicacions empresarials ubicats a Barcelona, oferim a les empreses un expert servei professional per al trasllat de centraletes telef&ograve;niques.</p> <p>Normalment, el trasllat de la centraleta telef&ograve;nica es necessari degut al moviment d&#39;una empresa (com una oficina, un hotel o altr&eacute;s) a un nou local o ubicaci&oacute;.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/trasllat-centraletes-telefoniques-barcelona-espanya" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Centraletes Telefons Empreses Aastra Alcatel Cisco Ericsson GN Netcom Panasonic Samsung Siemens Grup Telecon Barcelona Fri, 28 Feb 2014 11:55:02 +0000 TS 201 at http://www.ts-telecon.es Reparació de Centraletes Telefòniques a Barcelona http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-centraletes-telefoniques-barcelona <p>L&#39;empresa TS - Telecon Sistemes t&eacute; un Servei T&egrave;cnic expert en la Reparacion de <strong>Centraletes Telef&ograve;niques</strong> a Barcelona.</p> <p>Les Centraletes Telef&ograve;niques o PBX (sigles en angl&egrave;s de Private Branch Exchange) s&oacute;n les centrals telef&ograve;niques de la seva empresa que estan connectades directament a la xarxa p&uacute;blica de telefonia, aquestes centraletes permeten gestionar les trucades internes de la seva empresa, les entrants i les sortints de manera aut&ograve;noma sobre qualsevol altra central telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-centraletes-telefoniques-barcelona" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Centraletes IP Empreses Alcatel Cisco Ericsson GN Netcom Panasonic Samsung Siemens Barcelona Thu, 12 Dec 2013 14:11:58 +0000 TS 174 at http://www.ts-telecon.es Distribuïdors de Telèfons, Centraletes, Videoconferència, Auriculars, Router, Switch, Cartelleria Digital http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital <p><span style="line-height: 1.5em;">En Telecon Sistemes som distribu&iuml;dors i realitzem la venda de </span><strong style="line-height: 1.5em;">Tel&egrave;fons </strong><span style="line-height: 1.5em;">sobretaula, tel&egrave;fons sense fil DECT, tel&egrave;fons IP, Auriculars, Softphones, Gravaci&oacute; de trucades, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Centraletes </strong><span style="line-height: 1.5em;">Telef&ograve;niques PBX, Centraletes IP, </span><strong style="line-height: 1.5em;">Videoconfer&egrave;ncia</strong><span style="line-height: 1.5em;">, Audioconfer&egrave;ncia, Sw</span></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/distribuidors-telefons-centraletes-videoconferencia-auriculars-router-switch-cartelleria-digital" target="_blank">llegeix més</a></p> Router Switch Gateway Centraletes Telefons Sense fil IP Softphone Auriculars Cartelleria Digital Videoconferencia Audioconferencia Alcatel Allied Telesis Audiocodes Cisco GN Netcom Konftel Netgear Panasonic Plantronics Polycom Radvision Siemens Zyxel Grup Telecon Barcelona Thu, 12 Dec 2013 10:05:23 +0000 TS 163 at http://www.ts-telecon.es