Cableado Estructurado http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/59/all ca Apagat Centrals Coure: tot sobre el tancament de centrals http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals <p>El 2015 va comen&ccedil;ar l&#39;apagat de les centrals de coure en un proc&eacute;s de transformaci&oacute; de la xarxa Telef&ograve;nica que durar&agrave; fins 2022.</p> <p><img alt="Fibra Òptica per millorar les comunicacions" src="/sites/default/files/fibra-optica.jpg" style="width: 400px; height: 200px;" /></p> <p>El proc&eacute;s de tancament de centrals de coure es realitza en les &agrave;rees que ja tenen disponible la nova xarxa de fibra &ograve;ptica. En aquest sentit l&#39;operador t&eacute; inter&egrave;s a deixar d&#39;explotar la xarxa de coure, i passar als usuaris de l&#39;&agrave;rea en qu&egrave; es realitza l&#39;apagada de les centrals de coure a la nova tecnologia de la fibra &ograve;ptica per a les llars i empreses.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/apagat-centrals-coure-tot-tancament-centrals" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes VOIP Adsl Tue, 29 May 2018 11:44:33 +0000 TS 463 at http://hostmaster.ts-telecon.es Els 10 punts clau en el trasllat d'una central de telefonia http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia <p>Realitzar el trasllat de la telefonia d&#39;una empresa no &eacute;s un projecte menor que s&#39;hagi de menysprear, ja que les conseq&uuml;&egrave;ncies de qualsevol error en el c&agrave;lcul i planificaci&oacute; del projecte de trasllat pot resultar en un problema de dies de resoluci&oacute;, deixant una empresa sense comunicacions (tel&egrave;fon, internet, etc.).</p> <p><img alt="Imatge de transport per al trasllat de centrals telefòniques" src="/sites/default/files/traslado-centrales-telefonicas.jpg" style="width: 500px; height: 209px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/els-10-punts-clau-trasllat-duna-central-telefonia" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Instal·lacions Centraletes Telefons Tue, 03 Nov 2015 09:45:45 +0000 TS 451 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació d'un desdoblador de veu i dades a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-dun-desdoblador-veu-i-dades-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació d&#039;un desdoblador de veu i dades </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Necessiten habilitar un nou punt de veu i dades per a un nou usuari </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa industrial de Barcelona es posa en contacte amb el servei t&egrave;cnic de Telecon Sistemes per reportar la necessitat d&#39;ampliar la xarxa amb un nou punt de veu i dades per a un nou usuari.</p> <p>Segons informa el client, la instal&middot;laci&oacute; del cablejat est&agrave; parcialment realitzada.</p> <p>El t&egrave;cnic de Telecon Sistemes, es despla&ccedil;a a les oficines del client i comprova el que s&#39;ha comentat via telef&ograve;nica. Segons sembla la instal&middot;laci&oacute; ser&agrave; senzilla, i ser&agrave; nom&eacute;s cal:</p> <ul> <li> Preparar el cablejat ja existent per connectar una roseta RJ45 categoria 6.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;un Desdoblador de xarxa i dades.</li> </ul> <p>Un cop realitzada la instal&middot;laci&oacute; es realitzen proves per confirmar que tant el punt de dades com el de veu funcionen correctament. El PC i tel&egrave;fon del nou usuari queden connectats.</p> <p>M&eacute;s informaci&oacute; sobre <a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-xarxes-barcelona-informatica-veu-i-dades">instal&middot;laci&oacute; de xarxes</a>.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Punt de veu i dades habilitat i preparat per al seu ús </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de desdoblador de veu i dades" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/desdoblador-voz-datos.jpg?1422620362" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Barcelona Mon, 04 May 2015 09:23:51 +0000 TS 433 at http://hostmaster.ts-telecon.es Projecte d'Instal·lació de cablejat estructurat a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/projecte-dinstal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/11 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat estructurat per ampliar el nombre de punts d&#039;accés </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de Barcelona dedicada a la fabricaci&oacute; de productes qu&iacute;mics, contacta amb Telecon Sistemas per sol&middot;licitar un pressupost sobre la instal&middot;laci&oacute; de cablejat estructurat, en concret es tracten de 7 nous punts de xarxa a les seves oficines per a noves incorporacions i equips.</p> <p>En aquest projecte el client nom&eacute;s necessita la instal&middot;laci&oacute; del cablejat estructurat per a l&#39;apartat de dades.</p> <p>El nostre departament comercial us demana totes les dades i detalls necessaris per a valorar la instal&middot;laci&oacute;. Se li presenta un pressupost al client que va ser aprovat r&agrave;pidament. A partir d&#39;aquest moment, es concreta el dia de la intervenci&oacute;.</p> <p>Un dels nostres t&egrave;cnics es despla&ccedil;a a l&#39;empresa del client on inspecciona la instal&middot;laci&oacute; actual i avalua la millor manera de passar el cablejat des de la sala on es troba el rack i els equips telef&ograve;nic i inform&agrave;tics.</p> <p>Es van realitzar diverses tasques dins de la instal&middot;laci&oacute;:</p> <ul> <li> Es fan passar als 7 cables de categoria 6 al departament indicat a trav&eacute;s d&#39;uns conductes habilitats per a tal efecte.</li> <li> Un cop al departament indicat, s&#39;instal&middot;len regletes per conduir els cables a cada ubicaci&oacute; i es connecten als caixetins.</li> <li> Es connecten els cables a la sala del rack.</li> <li> Un cop instal&middot;lats tots els cables, es realitzen proves per certificar la bona connectivitat.</li> </ul> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instalacion de cablejat estructurat a Barcelona.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 6 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Cablejat instal·lat i punts de xarxa funcionant. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge d&#039;instal·lació de cablejat estructurat" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/instalacion-cableado-estructurado.jpg?1424951984" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Barcelona Mon, 23 Mar 2015 09:05:37 +0000 TS 423 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació de cablejat telefònic a Sant Andreu de la Barca http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-cablejat-telefonic-sant-andreu-barca <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/08 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat telefònic </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Substitució de cablejat danyat durant un incendi </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa dedicada al sector de l&#39;automoci&oacute; contacta amb l&#39;equip t&egrave;cnic de Telecon Sistemas sol&middot;licitant pressupost per a la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un nou cablejat telef&ograve;nic a causa de que l&#39;actual est&agrave; danyat per un incendi que es va produir a les seves instal&middot;lacions.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics comenten els detalls amb el client i es desplacen a l&#39;empresa per determinar el dany causat a la instal&middot;laci&oacute; de cablejat i el material que ser&agrave; necessari substituir.</p> <p>Posteriorment a la visita del nostre servei t&egrave;cnic, s&#39;envia un pressupost al client amb les hores i el material requerit. Un cop acceptat, s&#39;estableix el dia de la intervenci&oacute;.</p> <p>Els nostres t&egrave;cnics es desplacen novament a l&#39;empresa i revisen el cablejat danyat. Tal i com es va acordar, la instal&middot;laci&oacute; del cablejat telef&ograve;nic ser&agrave; substitu&iuml;t per una m&agrave;nega de 50 parells i repartidors de 100 parells que substituiran les antigues m&agrave;negues de 50 i 25 parells danyades pel foc.</p> <p>Finalitzada la instal&middot;laci&oacute; del nou cablejat, es realitzen les proves pertinents per confirmar que tota la nova instal&middot;laci&oacute; de cablejat telef&ograve;nic i els equips de comunicacions que treballen amb la xarxa funcionen correctament.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la instal&middot;laci&oacute; de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Cablejat substituït i funcionalitat restablerta </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de mànega de parells de cablejat" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/cableado-telefonico-maguera-pares.jpg?1422532586" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Wed, 04 Feb 2015 09:27:40 +0000 TS 379 at http://hostmaster.ts-telecon.es Manteniment i ampliació d'instal·lació telefònica a Barcelona http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/manteniment-i-ampliacio-dinstal%C2%B7lacio-telefonica-barcelona <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Manteniment i ampliació de l&#039;actual instal·lació telefònica </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Manteniment del cablejat i programació d&#039;una ampliació d&#039;extensions mòbils a la central </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Centre d&#39;integraci&oacute; laboral ubicat a Barcelona contacta amb Telecon Sistemas per a un servei de manteniment de la seva instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p>En concret, &eacute;s necessari realitzar un manteniment del cablejat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica d&#39;unes noves oficines, la instal&middot;laci&oacute; de la seva central de telefonia Alcatel OXO en una nova ubicaci&oacute; i una ampliaci&oacute; de terminals (mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; d&#39;un track per a m&ograve;bils) per configurar extensions amb mobilitat dins de l&#39;empresa.</p> <p>El track per a m&ograve;bils es sol realitzar amb l&#39;objectiu de reduir la despesa telef&ograve;nica, per&ograve; en no necessitar de cablejat fins a la seva ubicaci&oacute; tamb&eacute; &eacute;s una soluci&oacute; interessant en empreses i llocs on la instal&middot;laci&oacute; de cablejat pot resultar problem&agrave;tica.</p> <p>El nostre servei t&egrave;cnic es reuneix amb el client per obtenir el m&agrave;xim detall l&#39;estat de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica actual, aix&iacute; com de les millores i ampliacions que volen realitzar a la mateixa.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost per part del client, els nostres t&egrave;cnics de Telecon Sistemes es desplacen a les oficines per executar les tasques de manteniment i programaci&oacute; acordades, entre les diferents accions que es realitzen tenim:</p> <ul> <li> Manteniment del cablejat existent en el nou local, substituci&oacute; dels cables que presenten algun tipus de deteriorament aix&iacute; com la revisi&oacute; i reparaci&oacute; dels connectors dels cables de xarxa.</li> <li> Connexi&oacute; del cablejat a la central Alcatel OXO de la qual disposen aquestes oficines i configuraci&oacute; de la mateixa.</li> <li> Ampliaci&oacute; de la central telef&ograve;nica mitjan&ccedil;ant la instal&middot;laci&oacute; de tracks per a m&ograve;bils en diversos punts. Aquest tipus d&#39;instal&middot;laci&oacute; permet disposar d&#39;un tel&egrave;fon m&ograve;bil com si fos un de fix associat a una extensi&oacute; de la central de tel&egrave;fons.</li> <li> Programaci&oacute; de la central Alcatel OXO per afegir les noves extensions i terminals m&ograve;bils.</li> </ul> <p>Finalment els nostres t&egrave;cnics realitzen tot tipus de proves per confirmar el correcte funcionament de la instal&middot;laci&oacute; telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/reparacio-i-manteniment-xarxes-cablejat-estructurat">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre la reparaci&oacute; i el manteniment de xarxes de cablejat estructurat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 7 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació telefònica i noves extensions mòbils funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge del manteniment d&#039;instal·lació telefònica" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/mantenimiento-instalacion-telefonica-centralita.jpg?1422523732" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Manteniment Programació Instal·lacions Xarxes Centraletes Telefons Sense fil Alcatel Barcelona Tue, 03 Feb 2015 17:01:26 +0000 TS 376 at http://hostmaster.ts-telecon.es Instal·lació de cablejat de xarxa a Manresa http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-cablejat-xarxa-manresa <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/09 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Manresa </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat de xarxa per a telecomunicacions </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Nous punts de xarxa en l&#039;empresa per ampliació de local </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa de serveis del sector industrial ubicada a Manresa sol&middot;licita un pressupost a Telecon Sistemas per a l&#39;ampliaci&oacute; del cablejat de xarxa de comunicacions de la seva oficina.</p> <p>El motiu de l&#39;ampliaci&oacute; de punts de xarxa es deu a l&#39;obertura d&#39;un nou local, per al que &eacute;s necessari un projecte d&#39;instal&middot;laci&oacute; de cablejat de xarxa de veu i dades.</p> <p>Un cop acceptat el pressupost d&#39;instal&middot;laci&oacute;, l&#39;equip t&egrave;cnic de Telecon realitza el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute;, en el projecte es destaquen les seg&uuml;ents caracter&iacute;stiques:</p> <ul> <li> El projecte inclou l&#39;an&agrave;lisi del projecte, la m&agrave; d&#39;obra, material i despla&ccedil;aments.</li> <li> Es realitza la instal&middot;laci&oacute; del cablejat i l&#39;ampliaci&oacute; entre locals mitjan&ccedil;ant canals 2x2, 4x2 i 6x4. Tot aix&ograve; segons la topologia de xarxa resultat de l&#39;an&agrave;lisi del projecte.</li> <li> En la instal&middot;laci&oacute; del cablejat de telecomunicacions al nou local es creen 7 nous punts de xarxa de veu / dades, seguint les traject&ograve;ries de xarxa m&eacute;s &ograve;ptimes.</li> <li> Durant la instal&middot;laci&oacute; es realitzen proves en els nodes del cablejat per comprovar el correcte funcionament del cablejat de xarxa.</li> <li> Un cop finalitzat el cablejat i instal&middot;laci&oacute; de la xarxa, es configura la centraleta telef&ograve;nica Alcatel que t&eacute; l&#39;empresa perqu&egrave; reconegui els nous punts de xarxa com a extensions.</li> </ul> <p>Un cop finalitzat el projecte el client compta amb l&#39;ampliaci&oacute; del cablejat de xarxa desitjat i connectat a la seva centraleta telef&ograve;nica.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/instal%C2%B7lacio-cablejat-estructurat-barcelona">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre el servei d&#39;instal&middot;laci&oacute; de cablejat.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 dies </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Instal·lació de cablejat i nous punts de xarxa realitzat i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge ampliació cablejat de xarxa" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/ampliacion-cableado-estructurado-red.jpg?1420974215" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge cable xarxa RJ45" src="http://hostmaster.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Cable-Categoria5-RJ45.jpg?1420974241" /> </div> </div> </div> Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Sun, 11 Jan 2015 13:39:13 +0000 TS 350 at http://hostmaster.ts-telecon.es Beneficis i aplicacions del Cablejat Estructurat en una empresa http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-i-aplicacions-del-cablejat-estructurat-empresa <p>El sistema de cablejat estructurat ofereix a les empreses solucions integrals per a la segura transmissi&oacute; d&#39;informaci&oacute; de veu, dades i imatge.</p> <p>Per la import&agrave;ncia per al correcte funcionament del seu negoci, &eacute;s necessari comptar amb una empresa especialista en cablejat estructurat per solucionar els problemes i millores a aplicar en el seu cablejat de xarxa.</p> <p>Actualment en dissenyar una xarxa de cablejat que satisfaci les necessitats d&#39;una empresa, s&#39;han de tenir en compte diferents factors:</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/blog/beneficis-i-aplicacions-del-cablejat-estructurat-empresa" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Xarxes Empreses Mon, 15 Dec 2014 13:04:35 +0000 TS 346 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://hostmaster.ts-telecon.es Alcatel OmniSwitch 6860 / E (OS6860). Conmutador flexible http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-omniswitch-6860-e-os6860-conmutador-flexible <p>Alcatel presenta la nova fam&iacute;lia OmniSwitch 6860 / E. Un switch amb capacitat de programaci&oacute;, eines d&#39;an&agrave;lisi integrades i velocitat gigabit que el converteixen en un dels equips m&eacute;s avan&ccedil;ats de la ind&uacute;stria.</p> <p>Amb la varietat d&#39;interf&iacute;cies i models, la fam&iacute;lia OmniSwitch 6860 compleix totes les necessitats de configuraci&oacute; del client, ofereix una excel&middot;lent flexibilitat i protecci&oacute; de la inversi&oacute; i facilita la interacci&oacute; amb solucions de tercers.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-OmniSwitch-6860.jpg" alt="Conmutador Alcatel OmniSwitch 6860" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-omniswitch-6860-e-os6860-conmutador-flexible" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Xarxes Switch WIFI Empreses Alcatel Mon, 30 Jun 2014 08:19:51 +0000 TS 310 at http://hostmaster.ts-telecon.es Telecon Sistemas obté certificat Expert d'Alcatel Lucent http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent <p><img alt="Logotip de Alcatel Expert Business Partner de Telecon Sistemas" src="/sites/default/files/noticias/Alcatel-Expert-Business-Partner-90.png" style="width: 90px; height: 96px;" /></p> <p>A Telecon Sistemas som <strong>Alcatel Expert Business Partner</strong>, i estem acreditats amb el m&agrave;xim certificat que es pot atorgar per part de l&#39;empresa de Telecomunicacions Alcatel Lucent.</p> <p><span style="line-height: 1.5em;">Alcatel-Lucent Expert Business Partner &eacute;s una certificaci&oacute; global per experts en solucions de xarxes, veu i dades d&#39;Alcatel.</span></p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/noticies/telecon-sistemas-obte-certificat-expert-dalcatel-lucent" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Servei Tècnic Xarxes Switch Centraletes Telefons Softphone Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Fri, 16 May 2014 10:43:37 +0000 TS 306 at http://hostmaster.ts-telecon.es Switch Alcatel Lucent Omni Switch 6850 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/switch-alcatel-lucent-omni-switch-6850 <p>La fam&iacute;lia de switch LAN gigabit apilables <strong>Alcatel OmniSwitch 6850 </strong>(OS6850) satisf&agrave; les necessitats de les empreses modernes i de les xarxes Triple Play amb configuracions flexibles, alimentaci&oacute; per Ethernet, alta disponibilitat, rendiment a velocitat de cable al primer paquet i un temps de resposta de la xarxa notablement redu&iuml;t.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-Omni-Switch-6850-foto-mejorado.jpg" alt="Alcatel Lucent Omni Switch 6850" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-Omni-Switch-6850-dibujo-mejorado.jpg" alt="Alcatel Lucent Omni Switch 6850 detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-Omni-Switch-6850-apilado.jpg" alt="Alcatel Lucent Omni Switch 6850 apilat" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/switch-alcatel-lucent-omni-switch-6850" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Switch Alcatel Barcelona Mon, 24 Mar 2014 12:17:10 +0000 TS 257 at http://hostmaster.ts-telecon.es Switch Alcatel OmniSwitch OS6400 http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/switch-alcatel-omniswitch-os6400 <p>El Switch LAN apilable <strong>Alcatel OmniSwitch 6400 </strong>&eacute;s un Switch LAN Ethernet Gigabit de capa 2+ especialment dissenyat per a les petites i mitjanes empreses que necessiten xarxes de veu, dades i v&iacute;deo, aix&iacute; com per complir els requisits dels prove&iuml;dors de serveis d&#39;acc&eacute;s Ethernet de particulars i empreses.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/switch-alcatel-omniswitch-6400.jpg" alt="Switch Alcatel OmniSwitch OS6400" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/switch-alcatel-omniswitch-6400-apilado.jpg" alt="Switch Alcatel OmniSwitch OS6400 apilat" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/switch-alcatel-omniswitch-6400-detalle.jpg" alt="Switch Alcatel OmniSwitch OS6400 detall" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/producte/switch-alcatel-omniswitch-os6400" target="_blank">llegeix més</a></p> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Xarxes Switch Alcatel Barcelona Fri, 21 Mar 2014 08:52:25 +0000 TS 247 at http://hostmaster.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Panasonic http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-panasonic <p>Dins de la gamma de centraletes telef&ograve;niques Panasonic reparem i oferim servei t&egrave;cnic a la majoria de sistemes de telefonia de Panasonic, entre els quals es troben tant les centrals Panasonic anal&ograve;giques (tradicionals), els sistemes de centraletes telef&ograve;niques IP Panasonic i els sistemes h&iacute;brids que combinen els 2 tipus de sistemes de telefonia per a empreses IP i anal&ograve;gic.</p> <p><a href="http://hostmaster.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-panasonic" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Panasonic Grup Telecon Barcelona Tue, 04 Mar 2014 11:50:22 +0000 TS 203 at http://hostmaster.ts-telecon.es