IP http://www.ts-telecon.es/ca/taxonomy/term/58/all2121121121212.1 ca Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Samsung http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung <p>Des de Daratel - Telecon Sistemas oferim un expert servei t&egrave;cnic i reparaci&oacute; de centraletes telef&ograve;niques Samsung, entre els sistemes que reparem estan les centraletes Samsung anal&ograve;giques, RDSI o IP. Aix&iacute; com els elements espec&iacute;fics dels sistemes de telefonia Samsung com Plaques, targetes, tel&egrave;fons, terminals i connectivitat.</p> <p><img alt="centraletes telefòniques samsung servei tècnic" src="/sites/default/files/centralitas-telefonicas-samsung-logo.png" style="width: 300px; height: 120px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-centraletes-telefoniques-samsung" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Call Center WIFI Empreses Samsung Barcelona Fri, 21 Sep 2018 15:04:18 +0000 TS 473 at http://www.ts-telecon.es Tecnologia 5G: Un canvi de paradigma http://www.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma <p><img alt="Tot sobre la tecnologia 5G" src="/sites/default/files/tecnologia-5g.jpg" style="width: 400px; height: 244px;" /></p> <p>El 2020 hi haur&agrave; uns 9.000 milions de subscripcions m&ograve;bils personals, un 120 de penetraci&oacute; sobre la poblaci&oacute; mundial i al voltant de 30.000 dispositius connectats a l&#39;anomenat ecosistema IOT (Internet de les Coses). L&#39;increment en l&#39;&uacute;s de les dades m&ograve;bils &eacute;s exponencial passant a multiplicar per 10 entre els anys 2015 i 2020.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/tecnologia-5g-canvi-paradigma" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP Adsl Empreses Barcelona Fri, 07 Sep 2018 14:49:54 +0000 TS 471 at http://www.ts-telecon.es Operador Virtual a Barcelona i Catalunya http://www.ts-telecon.es/ca/operador-virtual-barcelona-catalunya <p>Daratel-Telecon Sistemas &eacute;s un operador Virtual a Barcelona homologat per la CNMC, que ofereix els serveis de veu i dades a les empreses i usuaris.</p> <p>Les nostres tecnologies d&#39;Operador Virtual tenen disponibles les millors i m&eacute;s avan&ccedil;ades eines i sistemes per oferir la m&agrave;xima disponibilitat i qualitat de servei a un preu econ&ograve;mic perqu&egrave; els nostres clients assoleixin l&#39;efici&egrave;ncia dels seus recursos de comunicacions.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/operador-virtual-barcelona-catalunya" target="_blank">llegeix més</a></p> IP VOIP Barcelona Thu, 23 Aug 2018 06:40:23 +0000 TS 469 at http://www.ts-telecon.es 3 riscos relacionats amb la seguretat de VoIP http://www.ts-telecon.es/ca/blog/3-riscos-relacionats-amb-seguretat-voip <p>En aquest article parlarem sobre els riscos relacionats amb la tecnologia de VoIP.</p> <p>Tot i que despr&eacute;s de tots aquests anys mai hagi tingut un problema amb la telefonia tradicional, hem d&#39;entendre que aquesta utilitza altres tecnologies subjacents de la VoIP i per aix&ograve; la veu IP implica nous i diferents problemes potencials de seguretat.</p> <p><img alt="Seguretat en Centraletes VoIP amb Telecon Sistemes" src="/sites/default/files/seguridad-voip.png" style="width: 520px; height: 240px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/blog/3-riscos-relacionats-amb-seguretat-voip" target="_blank">llegeix més</a></p> Xarxes IP VOIP Wed, 01 Jul 2015 06:47:48 +0000 TS 435 at http://www.ts-telecon.es Alcatel Temporis IP150 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150 <p>El <strong>Alcatel Temporis IP150</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon compacte i complet que suporta el protocol SIP de VoIP.</p> <p>Disposa d&#39;interessants caracter&iacute;stiques per complir les diverses necessitats la seva empresa:</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-temporis-ip-150.jpg" alt="Imagen de teléfono Alcatel Temporis IP150" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-temporis-ip150" target="_blank">llegeix més</a></p> Venda Instal·lacions Telefons Sobretaula IP VOIP Alcatel Mon, 02 Mar 2015 08:33:39 +0000 TS 414 at http://www.ts-telecon.es Instal·lació videoporters Helios IP amb connexió a centraleta Alcatel OXO http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/instal%C2%B7lacio-videoporters-helios-ip-amb-connexio-centraleta-alcatel-oxo <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2014/01 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Barcelona </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Videoporters Helios IP </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Assegurar el control d&#039;accés a l&#039;edifici mitjançant videoporters </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Empresa amb seu a Barcelona, ​​contacta amb Telecon Sistemas buscant una soluci&oacute; de videoporters per a un edifici noble que requereix control d&#39;acc&eacute;s a les diferents &agrave;rees de la finca.</p> <p>Es parla detall amb el client i s&#39;estableix un primer dia per examinar l&#39;edifici, les instal&middot;lacions i el cablejat.</p> <p>L&#39;edifici consta de diversos departaments, espais enjardinats, murs i portes d&#39;acc&eacute;s i disposa d&#39;una certa infraestructura de xarxa ja muntada.</p> <p>En base a la primera visita i les converses mantingudes amb el client, es realitza una proposta de projecte que &eacute;s acceptada pel client.</p> <p>L&#39;objectiu del projecte &eacute;s el d&#39;unificar les comunicacions i aprofitar les infraestructures actuals minimitzant la inversi&oacute; en nou cablejat i aprofitant els avantatges que ofereixen les comunicacions unificades.</p> <p>A m&eacute;s es plantegen determinats canvis, que inclouen:</p> <ul> <li> Incorporaci&oacute; d&#39;un nou armari rack de cablejat a la sala d&#39;inform&agrave;tica, molt m&eacute;s petit que l&#39;anterior. S&#39;aprofita la intervenci&oacute; per reordenar el cablejat existent.</li> <li> Substituci&oacute; d&#39;antics dispositius per uns m&eacute;s moderns que aconsegueixen un millor aprofitament de l&#39;espai i redueixen el consum el&egrave;ctric en m&eacute;s d&#39;un 60%.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;infraestructura WiFi.</li> <li> Instal&middot;laci&oacute; d&#39;una central telef&ograve;nica Alcatel OmniPCX Office amb tecnologia mixta IP-Digital. Aquest equip es va integrar amb la LAN, permetent tant la connexi&oacute; de noves extensions com la connexi&oacute; dels videoporters Helios IP.</li> <li> Gr&agrave;cies a aquesta infraestructura, es podran controlar dues portes exteriors i una interior de diverses maneres.</li> </ul> <p>Es podr&agrave; visualitzar la imatge del visitant, escoltar la seva veu i donar acc&eacute;s des de:</p> <ul> <li> Qualsevol PC de l&#39;empresa.</li> <li> Tots els Smartphone (iPhone o Android) configurats i connectats mitjan&ccedil;ant la xarxa WiFi de l&#39;empresa.</li> <li> Des del tel&egrave;fon Alcatel 8082 de l&#39;operador principal de l&#39;edifici, que permet la visualitzaci&oacute; d&#39;imatge.</li> </ul> <p>A m&eacute;s, per oferir el servei de control des de qualsevol punt de l&#39;edifici, s&#39;activa una llista de terminals telef&ograve;nics convencionals per controlar l&#39;acc&eacute;s dels videoporters en mode nom&eacute;s &agrave;udio.</p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 1 setmana </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Videoporters instal·lats i funcionant correctament </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge de videoporters Helios IP" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/Videoporteros-Helios-IP-.jpg?1424778722" /> </div> </div> </div> Comunicacions Unificades Cablejat Estructurat Instal·lacions Centraletes IP Porters automàtics WIFI Alcatel Barcelona Wed, 25 Feb 2015 11:23:49 +0000 TS 410 at http://www.ts-telecon.es Venda i Instal·lació de telèfons Alcatel IP Touch 4018 a Blanes http://www.ts-telecon.es/ca/projecte/venda-i-instal%C2%B7lacio-telefons-alcatel-ip-touch-4018-blanes <div class="field field-type-text field-field-proyecto-fecha"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Data de projecte:&nbsp;</div> 2010/10 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-loc"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Localitat (Zona):&nbsp;</div> Blanes (Girona) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-eserv"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Equip / Servei:&nbsp;</div> Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-necesidad"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Necessitat:&nbsp;</div> Instal·lació i programació de 3 telèfons Alcatel IP Touch 4018 </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-solucion"> <div class="field-label">Solució aportada:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Col&middot;legi situat a la poblaci&oacute; de Blanes (Girona) sol&middot;licita al departament t&egrave;cnic de Telecon Sistemas la venda i instal&middot;laci&oacute; de 3 tel&egrave;fons IP del model Alcatel IP Touch 4018.</p> <p>El client ja disposa d&#39;altres unitats d&#39;aquest model per&ograve; necessita m&eacute;s per ampliaci&oacute; de personal. Se&#39;ls facilita un pressupost de venda i un cop aprovat, un del nostre t&egrave;cnics es despla&ccedil;a in situ per a procedir a la instal&middot;laci&oacute;.</p> <p>S&#39;instal&middot;len els tres tel&egrave;fons en les ubicacions sol&middot;licitades i es realitza la programaci&oacute; pertinent dels tel&egrave;fons i les extensions en la centraleta Alcatel d&#39;acord a les peticions del client.</p> <p>En darrer lloc, es realitzen les proves necess&agrave;ries per confirmar el correcte funcionament dels tres tel&egrave;fons i s&#39;explica als usuaris dels mateixos el seu funcionament i opcions: agenda, repetici&oacute; de trucada, acc&eacute;s a la b&uacute;stia, tecles programables, etc.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4018">Premi aqu&iacute;, per m&eacute;s informaci&oacute; sobre tel&egrave;fons Alcatel IP Touch 4018.</a></p> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-tiempo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Temps d&#039;execució:&nbsp;</div> 2 hores (desplaçament inclòs) </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-proyecto-res"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Resultat Final:&nbsp;</div> Telèfons instal·lats i configurats </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-proyecto-imagen"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_proyecto_imagen" width="600" height="400" alt="Imatge frontal de telèfon Alcatel IP Touch 4018" src="http://www.ts-telecon.es/sites/default/files/proyectos/telefono-alcatel-IP-touch-4018_0.jpg?1424338810" /> </div> </div> </div> Venda Instal·lacions Telefons IP Alcatel Fri, 20 Feb 2015 09:15:57 +0000 TS 404 at http://www.ts-telecon.es Alcatel IP1020 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020 <p>El <strong>Alcatel IP1020</strong> &eacute;s un tel&egrave;fon que ofereix una excel&middot;lent soluci&oacute; de mobilitat per al seu negoci combinant tant prestacions d&#39;equips DECT com IP. Aprofita la versatilitat i prestacions de la tecnologia VoIP basada en SIP amb els avantatges de la tecnologia sense fils.</p> <p>Aquest model consta d&#39;una base i el terminal. Permet ser instal&middot;lat en una paret, alimentat mitjan&ccedil;ant PoE (Power over Ethernet) i configurat de forma remota.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/telefono-Alcatel-IP1020.jpg" alt="Imatge de telèfon Alcatel IP1020" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/alcatel-ip1020" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP Alcatel Barcelona Wed, 11 Feb 2015 09:08:43 +0000 TS 388 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de centraletes telefòniques Ericsson http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson <p>Telecon Sistemes dins de l&#39;ampli ventall del nostre servei t&egrave;cnic, incloem el suport i la reparaci&oacute; de centraletes Ericsson.</p> <p>Aquest suport inclou sistemes de comunicaci&oacute; telef&ograve;nica empresarial com pot ser el model Ericsson BP250 o el model modular Ericsson MD110 i abasta tant aspectes de connectivitat com ampliaci&oacute; extensions, missatge de veu, xarxes privades, etc.</p> <p><img alt="Imatge de Centraleta telefònica Ericsson BP250" src="/sites/default/files/Ericsson-BP250.jpg" style="width: 300px; height: 200px;" /></p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-i-reparacio-centraletes-telefoniques-ericsson" target="_blank">llegeix més</a></p> Cablejat Estructurat Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Xarxes VPN Router Centraletes Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Call Center WIFI Empreses Ericsson Grup Telecon Barcelona Mon, 14 Jul 2014 08:40:15 +0000 TS 312 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Siemens Gigaset http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset <p>Telecon Sistemes ofereix un servei t&egrave;cnic d&#39;&agrave;mplia experi&egrave;ncia per a la reparaci&oacute; de tel&egrave;fons de la marca <strong>Siemens Gigaset</strong>.</p> <div style="border-left: 3px solid #002D79; padding-left: 5px;"> <p><em><strong>Telèfons en Garantia</strong>:&nbsp;El Servei Tècnic només donarà servei en Garantia als telèfons comprats a Telecon Sistemas.</em></p> </div><p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-siemens-gigaset" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Siemens Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:24:21 +0000 TS 304 at http://www.ts-telecon.es Servei tècnic i reparació de telèfons Alcatel http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel <p>Dins de l&#39;&agrave;mplia gamma de serveis que ofereixen els nostres professionals, es troba el suport t&egrave;cnic per a reparacions, configuracions i integracions de tel&egrave;fons <strong>Alcatel</strong>.</p> <p><strong>Telecon Sistemas</strong> com a partner del fabricant Alcatel, t&eacute; una &agrave;mplia experi&egrave;ncia en els seus productes a m&eacute;s d&#39;un estret contacte que permet oferir un millor i m&eacute;s r&agrave;pid servei t&egrave;cnic.</p> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/servei-tecnic-reparacio-telefons-alcatel" target="_blank">llegeix més</a></p> Servei Tècnic Manteniment Reparacio Instal·lacions Telefons Sobretaula Sense fil IP Softphone Auriculars Alcatel Grup Telecon Barcelona Thu, 08 May 2014 14:09:21 +0000 TS 303 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Siemens Gigaset C610 IP http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip <p>Siemens Gigaset ens presenta el model C610 IP que ens permetr&agrave; realitzar tant trucades per internet com anal&ograve;giques amb una qualitat de so excepcional. Tregui partit a les seves trucades en paral&middot;lel i funcions en l&iacute;nia sense deixar sense renunciar a un bon estalvi d&#39;energia i una reducci&oacute; de les radiacions.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP-Base.jpg" alt="Imatge del telèfon Siemens Gigaset C610 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Siemens-Gigaset-C610-IP.jpg" alt="Imatge del telèfon DECT IP Siemens Gigaset C610" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-siemens-gigaset-c610-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons Sense fil IP VOIP Siemens Barcelona Fri, 28 Mar 2014 11:47:13 +0000 TS 275 at http://www.ts-telecon.es Audioconferència Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip <p>El tel&egrave;fon IP per audioconfer&egrave;ncies <strong>Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP Conference Phone </strong>&eacute;s un terminal molt vers&agrave;til basat en SIP. Aporta a les empreses acostumades als avantatges dels serveis vocals IP, noves i innovadores funcions per millorar la qualitat de les confer&egrave;ncies.</p> <p><strong>Caracter&iacute;stiques i avantatges d&#39;Alcatel OmniTouch 4135 IP</strong></p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-Lucent-OmniTouch-4135-%20IP.jpg" alt="Telèfon audioconferència Alcatel OmniTouch 4135 IP" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/audioconferencia-alcatel-lucent-omnitouch-4135-ip" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons IP Audioconferencia Empreses Alcatel Grup Telecon Barcelona Wed, 26 Mar 2014 10:51:49 +0000 TS 261 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel IP Touch 4068 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4068 <p>El <strong>Alcatel IP Touch 4068 </strong>&eacute;s un Tel&egrave;fon digital IP de sobretaula de la &quot;Alcatel s&egrave;rie 8&quot;, amb un disseny c&ograve;mode i moderns que ha estat dissenyat per la seva facilitat d&#39;&uacute;s, juntament amb la seva gran pantalla a color i la seva funci&oacute; mans lliures.</p> <p>El 4068 &eacute;s perfecte per als grups de treball (comercials, administraci&oacute;, etc... ) per les facilitats que ofereix el tel&egrave;fon com el maneig de diverses l&iacute;nies simult&agrave;nies i el filtratge de trucades.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-4068-ip-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4068" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-4068-blanco-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4068 Blanc" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-4068-publicidad-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4068 Fullet" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4068" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons IP Alcatel Barcelona Tue, 18 Mar 2014 12:08:49 +0000 TS 237 at http://www.ts-telecon.es Telèfon Alcatel IP Touch 4038 http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4038 <p>El <strong>Alcatel IP Touch 4038 </strong>&eacute;s un Tel&egrave;fon digital IP de sobretaula de la &quot;Alcatel s&egrave;rie 8&quot;, amb un disseny c&ograve;mode i modern que ha estat dissenyat per la seva facilitat d&#39;&uacute;s, juntament amb la seva gran pantalla i la seva funci&oacute; mans lliures.</p> <p>El 4038 &eacute;s ideal per als grups de treball (comercials, administraci&oacute;, etc...) per les facilitats que ofereix el tel&egrave;fon com el maneig de diverses l&iacute;nies simult&agrave;nies i el filtratge de trucades.</p> <div class="field field-type-filefield field-field-imagen-producto"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-4038-negro-frontal-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4038" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item even"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/Alcatel-4038-negro-lado-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4038 Lateral" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> <div class="field-item odd"> <img src="http://www.ts-telecon.es/ca/sites/default/files/imagecache/Scale_600_400/productos/alcatel-4038-blanco-extension-web.jpg" alt="Alcatel IP Touch 4038 Blanc Extensió" title="" class="imagecache imagecache-Scale_600_400 imagecache-default imagecache-Scale_600_400_default" width="600" height="400" /> </div> </div> </div> <p><a href="http://www.ts-telecon.es/ca/producte/telefon-alcatel-ip-touch-4038" target="_blank">llegeix més</a></p> Telefons IP Alcatel Barcelona Tue, 18 Mar 2014 10:47:15 +0000 TS 235 at http://www.ts-telecon.es